Ürünler

Çevre Kirliliği Sorumluluk

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası, sigortası işletme faaliyetleri sebebi ile ani ve kazaen oluşan kirlenmeler ile birlikte tedrici olarak zaman içinde oluşan ve sigorta süresi içinde ortaya çıkan kirlenmeden kaynaklanan bedeni ve maddi zararlar ile temizleme giderlerine ilişkin olarak yapılacak tazminat talepleri nedeniyle, Sigortalıya yasal olarak yüklenecek hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Teminat, sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararlardan kaynaklanan zararlar ile sınırlı kalmayıp, sigortalının kendi tesisi içinde oluşan kirlenmenin temizlenmesi masraflarını da karşılar.

Teminatlar
  • Üçüncü şahıs maddi ve/veya bedeni zararları
  • Tedrici (zaman içinde oluşan) kirlenmeler
  • Sigortalı sahanın dışına sirayet eden ve sigortalı sahadaki kirlenmelerin temizleme masrafları

Ek Teminatlar
  • Taşıma faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmeler 
  • Birinci şahsın (sigortalının) çevre kirliliğine bağlı iş durması kaybı 
  • Önceden mevcut olan koşullardan kaynaklı çevre kirliliği teminatı da kapsama dahil edilebilir.

Avantajlar
Uzun yıllara dayanan ürün tecrübemiz ile bu alanda müşterilerimizin faaliyetlerine uygun olarak işletmeler ve yükleniciler için iki farklı poliçe sunarız. 

Kimler Yararlanabilir?
İşletmeler ve lojistik, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşıma, müteahhitlik, alt yüklenicilik vb. gibi proje bazlı işler yapan firmalar bu sigortadan yararlanabilir.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini, poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder.

Sigortalının riziko adreslerindeki faaliyetleri nedeniyle, 3.şahıslarda meydana gelen maddi ve bedeni zararlar ve 3.şahısların fiziksel olarak maruz kalacakları yaralanmalar veya mülklerine gelen dolaylı zararlar sonucu ortaya çıkacak masraflara karşı, sigortalı işletmeyi korur buna ilave olarak zarar uğrayan tarafın davası ile ilgili doğabilecek yasal işlem ve savunma masraflarını karşılamaktadır.

Poliçede belirtilen teminat limiti ile sınırlandırılır. Limitler işletmenin yapısı ve faaliyet konusuna bağlı olarak taşıdığı risk unsurları göz önüne alınarak belirlenir.

Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

Bu sigorta ile sigortalıyı sigortalı faaliyetini icra ederken vukua gelecek bir olay neticesinde,
  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mesuliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.