Ürünler

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası Nedir?
Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir.

Bu ürünün özellikleri nelerdir?
  • Genel olarak Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizmadır.
  • Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.
  • Kefalet sigortası, aslında teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.
  • Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır.
Kefalet Sigortası Genel Şartları 1.02.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu ürünü düzenlenebilmek için sigorta şirketinin ayrı bir ruhsat alması gereklidir.

Banka Teminat Mektubu'na muadil özellikteki Kefalet Sigortası türleri aşağıdaki gibidir;
  • İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.
  • Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.
  • Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.
  • Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehtar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.