Ürünler

Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası (SMM):

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin 3568 sayılı kanun ve bu kanuna ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca mesleki faaliyetlerini ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı hizmet verdikleri mükelleflerine gelebilecek olan;
  • resmi kurumlar tarafından kesilebilecek idari para cezaları,
  • özel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları,
  • vergi ziyaı cezası,
  • gecikme zammı,
  • gecikme faizi,
  • pişmanlık zammı veya
  • mesleki faaliyetlerin ifa edilmesi esnasında yapılan hata veya kusurdan dolayı oluşan ve müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi gereken vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi SMM mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.
Sigorta poliçesi düzenlenmesinden 5 (beş) yıl önceye kadar veya sigorta poliçesi yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller nedeniyle sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri; sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresinin sona ermesini takip eden 30 gün içerisinde sigortacıya bildirilmesi şartı ile teminat altına alınmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası (YMM):

Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki faaliyetlerini ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı hizmet verdikleri mükelleflerine gelebilecek olan;
  • resmî kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları,
  • özel usulsüzlük cezaları veya
  • sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan ve müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi gereken sosyal sigorta primleri, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi YMM mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.
Sigorta poliçesi düzenlenmesinden 5 (beş) yıl önceye kadar veya sigorta poliçesi yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller nedeniyle sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri, sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresinin sona ermesini takip eden 5 (beş) yıl içerisinde sigortacıya bildirilmesi şartı ile teminat altına alınmaktadır.

Bağımsız Denetçiler Mesleki Sorumluluk Sigortası (BD):
Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca denetimden doğan sorumluluklarına ilişkin detayları işbu poliçe genelinde belirtilen şartlar doğrultusunda güvence sağlayan mesleki bir sorumluluk sigortasıdır. 

Söz konusu kuruluş ve denetçilerin sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlar ve bu zararlara bağlı oluşan makul giderler ile yargılama gideri ve vekâlet ücreti BD mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.